Objednávka realitnej služby: Prenájom DOMA Komfort

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO: 36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu:
SK86 8330 0000 0029 0182 5228

Kontaktné údaje:

zákaznícka linka: 0905477843
e-mail: kancelaria@roweservices.eu
úradné hodiny:
pon.-pia: 10:00 - 17:00 hod.

Ďalej len ako ("Realitná agentúra")

rowe logo new sirka2 RoWe Services, spol. s r.o.
Klient
Navrhovaný dátum a čas obhliadky :
ďalej len ako ( Klient )
Špecifikácia predmetu Objednávky zo strany Klienta:
Provízia :
Domáce zvieratá :*
Fajčiar
Iné
Váš podpis
Maklér
Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.
Realitná agentúra a Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo alebo ako „Zmluvné strany“ spoločne. Klient žiada – zaslaním tejto objednávky (ďalej len „Objednávka“) –  o dodanie realitnej služby Prenájom DOMA Komfort.
Popis sprostredkovateľskej služby a platba Provízie
Realitná agentúra sa na základe tejto Objednávky zaväzuje poskytnúť Klientovi službu Prenájom DOMA Komfort v plnom rozsahu, a to:
 

►uskutoční obhliadku konkrétnej nehnuteľnosti a dodá jej popis (v prílohe),

►rezervuje ju po úhrade vyššie uvedenej Provízie,

►vypracuje °nájomnú alebo podnájomnú zmluvu (ďalej len „Nájomná zmluva“),

►zapracuje do Nájomnej zmluvy požiadavky prenajímateľa – nájomcu, resp. nájomcu – podnájomcu,

►zabezpečí podpis zmluvnej dokumentácie,

►zabezpečí termín odovzdania nehnuteľnosti do užívania nájomcovi.

Dohodnuté podmienky a záverečné ustanovenia
1. Klient zaslaním Objednávky vyhlasuje, že súhlasí s obhliadkou ním vybratej nehnuteľnosti (jej podrobný popis je v prílohe). Zmluvné strany si dohodnú termín obhliadky telefonicky alebo e-mailom.
2. Ak bude Klient požadovať uskutočnenie obhliadky v pracovnom dni po 19:30 hod., resp. v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo v dni pracovného pokoja, uhradí na účet Realitnej agentúry poplatok vo výške 40 € (slovom štyridsať eur) so správnym variabilným symbolom, a to ešte pred obhliadkou. Ak sa Klient záväzne rozhodol uzavrieť Nájomnú zmluvu, poplatok 40 € mu odpočítame z celkovej výšky Provízie. Ak o nehnuteľnosť neprejaví záujem, poplatok si Realitná agentúra zúčtuje ako náklady súvisiace s obhliadkou.
3. Klient sa oboznámil s nutnosťou uhradiť Prenajímateľovi, pri podpise Nájomnej zmluvy, kauciu v sume jednomesačného nájmu.
4. Ak Klient po obhliadke prejaví záujem o ním zvolenú nehnuteľnosť, zaväzuje sa zaplatiť Províziu do 3 pracovných dní, a to so správnym variabilným symbolom uvedeným v záhlaví Objednávky. 
5. Ak Klient po uplynutí lehoty, uvedenej v bode 4, predsa prejaví záujem o ním vybratú nehnuteľnosť, zaväzuje sa zaplatiť Províziu do 30 pracovných dní odo dňa uskutočnenia obhliadky.
6. Realitná agentúra, po prijatí Provízie, rezervuje Klientovi nehnuteľnosť a pripraví návrh Nájomnej zmluvy, ktorú mu zašle e-mailom na schválenie. 
7. Ak Prenajímateľ nepristúpi k podpisu Nájomnej zmluvy, Realitná agentúra vráti Klientovi zaplatenú Províziu v plnej výške na číslo účtu z ktorej platbu odbržala, resp. na adresu uvedenú v Objednávke.
8. Ak Klient po uhradení Provízie, v čase vypracúvania Nájomnej zmluvy, bezdôvodne, alebo z akýchkoľvek dôvodov odstúpi od predmetu Objednávky, vznikne Realitnej agentúre nárok na úhradu už vynaložených nákladov, t.j. minimálne vo výške zaplatenej Provízie. Klient súhlasí, že Realitná agentúra je oprávnená zúčtovať si Províziu jednostranne, hneď po jeho odstúpení.
9. Objednávka sa stáva platnou a účinnou jej zaslaním, pričom vzniká záväzok medzi Zmluvnými stranami v zmysle  § 642 a nasl. Obchodného zákonníka.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzťahy Objednávkou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Realitnej agentúry (uverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu/dokumenty), s ktorými Klient súhlasil. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že právny vzťah, vytvorený touto Objednávkou, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, príp. ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi SR.
11. Klient potvrdzuje, že všetky údaje, uvedené v Objednávke, sú úplné a pravdivé a že nezamlčal žiadnu skutočnosť súvisiacu s poskytnutím služby Prenájom DOMA Komfort v zmysle tejto Objednávky a že porozumel podmienkam poskytnutia služby Prenájom DOMA Komfort, ako aj obsahu Objednávky a zaslal ju Realitnej agentúre na základe svojej skutočnej, vážnej, určitej, slobodnej a ničím neobmedzenej vôle.
12.Táto Objednávka je uzavretá na dobu určitú, a to až do naplnenia jej vyššie uvedeného predmetu, najdlhšie však na dobu dvoch mesiacov. 
*Objednávka nevyžaduje podpisy Zmluvných strán. Je vytvorená elektronicky a riadi sa vyššie uvedenými zákonmi. 

Ako pracujeme

Poskytujeme profesionálne a komplexné realitné služby. Celá naša obchodná stratégia je naplánovaná tak, aby ste úspešne prenajali vašu nehnuteľnosť. Záujemcom a našim klientom a ich nehnuteľnostiam venujeme plnú pozornosť od začiatku až do konca. 

Maklér u nás nie je sólo hráč. Sme tím a každý robí to, čo vie najlepšie.

Maklér sa stará o svojich klientov (prenajimáteľov - záujemcov). Dokonale pozná situáciu na realitnom trhu a svoje skúsenosti využíva vo váš prospech. Neustále má k dispozicií celý tím, ktorý s ním intenzívne spolupracuje.

Zmluvy a všetky záležitosti riešime na základe podnetov z dlhoročnej praxe. Poskytujeme najvyššiu možnú právnu ochranu, aby ste sa nestali obeťou podvodu alebo neseriózneho prístupu prenajímateľa.

Zavolajte nám na zákaznícku linku 0905 477 843, povedze nám, čo potrebujete vyriešiť a my sa o to postaráme. Všetky informácie odovzdáme do správnych rúk a čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie spracujeme.

Zastavte sa u nás na kávu ! Už od roku 2006 sídlime v priestoroch bytového družstva Petržalka a v diskrétnej atmosfére môžeme riešiť všetko, čo potrebujete.

Sme profesionáli v tom, čo robíme.

Porovnaj ponuky

Porovnať