Objednávka realitnej služby:
PROPERTY MANAGEMENT

v zmysle ust. § 262 ods. 1 a § 642 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Realitná agentúra – sídlo:c

RoWe Services, spol. s.r.o.
Budatínska 1, 851 05 Bratislava
IČO: 36 671 053, DIČ: 2022243102

bankové spojenie: Fio banka, a.s.
číslo účtu:
SK86 8330 0000 0029 0182 5228

Kontaktné údaje:

zákaznícka linka: 0905477843
e-mail: kancelaria@roweservices.eu
úradné hodiny:
pon.-pia: 10:00 - 17:00 hod.

Ďalej len ako ("Realitná agentúra")

rowe logo new sirka2 RoWe Services, spol. s r.o.
Klient
Dokumentačná obhliadka :
ďalej len ako ( Klient )
Základné pokyny a požiadavky Klienta:
Maximálny počet ubytovaných osôb*
Akceptujem deti :*
Akceptujem domáce zvieratá :*
Fajčiar:*
Iné
Predmet objednávky:
Adresa nehnuteľnosti:
Typ nehnuteľnosti :
Nehnuteľnosť voľná :*
Váš podpis
Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.
Realitná agentúra a Klient, ďalej ako „Zmluvná strana“ jednotlivo alebo ako „Zmluvné strany“ spoločne. Klient žiada – zaslaním tejto objednávky (ďalej len „Objednávka“) –  o dodanie realitnej služby PROPERTY MANAGEMENT.

Popis sprostredkovateľských služieb

Realitná agentúra sa na základe tejto Objednávky zaväzuje zabezpečiť Klientovi službu PROPERTY MANAGEMENT „M“, „L“ alebo „XL“. Presný rozsah služby bude Klientom upresnený pri podpise Mandátnej zmluvy. Klient sa zaväzuje, v prípade uzavretia nájomnej, resp. podnájomnej zmluvy, vyplatiť Realitnej agentúre sprostredkovateľskú províziu podľa dohodnutého typu služby a to počas trvania celej dĺžky nájomného vzťahu (ďalej len ako „Provízia“).

Popis a rozsah služby je publikovaný na: https://roweservices.eu/property-management

Záverečné ustanovenia

1. Objednávka sa stáva platnou jej zaslaním online a účinnou po uzavretí Mandátnej zmluvy a Nájomnej zmluvy.
2. Ak Klient počas trvania Objednávky bezdôvodne, alebo z akýchkoľvek dôvodov odstúpi od predmetu Objednávky, vznikne Realitnej agentúre nárok na úhradu už vynaložených nákladov, t.j. zmluvnej pokuty v sume jednomesačného nájomného. Klient podpisom súhlasí s výškou zmluvnej pokuty a prehlasuje, že je primeraná účelu zabezpečovanej povinnosti.
3. Klient vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom, podielovým spoluvlastníkom, resp. zákonným zástupcom, alebo disponuje splnomocnením vlastníka Nehnuteľnosti s možnosťou uzavretia nájomnej alebo podnájomnej zmluvy (vrátane sprostredkovateľskej zmluvy).
4. Klient sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu nedohodne a neuzavrie s treťou osobou žiadnu zmluvu, ktorej predmetom by bol prenájom Nehnuteľnosti, nebude ju inzerovať prostredníctvom médií, ani samostatne ponúkať.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že vzťahy Objednávkou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami VOP (uverejnené na internetovej stránke www.roweservices.eu), s ktorými Klient súhlasil. Zmluvné strany sa dohodli, že tento právny vzťah upravuje § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka, príp. ďalšie s ním súvisiace právne predpisy SR.
6. Klient prehlasuje, že všetky údaje, uvedené v Objednávke, sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť súvisiacu s poskytnutím služby.
7. Klient porozumel podmienkam služby PROPERTY MANAGEMENT a Objednávku zaslal na základe svojej skutočnej, vážnej, slobodnej a ničím neobmedzenej vôle.
8. Objednávka je uzavretá na dobu určitú: ______________________. 

RoWe Services, spol. s r.o.       

______________________________

v zastúpení na základe plnej moci

Realitný agent: …………………………….     

 

Klient:

______________________________

  Meno a priezvisko

 Č.OP: ……………………………………………………

 

Ako pracujeme

rowe property management ilustracia RoWe Services, spol. s r.o.

Porovnaj ponuky

Porovnať